3 LOẠI CƠ CHẾ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả là điều cần thiết nếu một doanh nghiệp muốn thiết lập và đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mình. Cơ cấu quản trị công ty kết hợp các biện pháp kiểm soát, chính sách và hướng dẫn nhằm thúc đẩy tổ chức đạt được các mục tiêu của mình đồng thời đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Cơ cấu quản trị công ty thường là sự kết hợp của nhiều cơ chế khác nhau.

Cơ cấu quản trị công ty thường là sự kết hợp của nhiều cơ chế khác nhau

Cơ chế nội bộ

Các bộ kiểm soát quan trọng nhất đối với một công ty đến từ các cơ chế nội bộ của nó. Các biện pháp kiểm soát này giám sát tiến trình và các hoạt động của tổ chức và thực hiện các hành động khắc phục khi hoạt động kinh doanh đi chệch hướng. Duy trì cơ cấu kiểm soát nội bộ lớn hơn của tập đoàn, chúng phục vụ các mục tiêu nội bộ của công ty và các bên liên quan nội bộ của nó, bao gồm nhân viên, người quản lý và chủ sở hữu. Các mục tiêu này bao gồm các hoạt động trơn tru, các đường báo cáo được xác định rõ ràng và hệ thống đo lường hiệu suất. Các cơ chế nội bộ bao gồm sự giám sát của ban lãnh đạo, kiểm toán nội bộ độc lập, cơ cấu ban giám đốc thành các cấp độ trách nhiệm, sự tách biệt của kiểm soát và xây dựng chính sách.

>> Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực

>> Cấu trúc cơ bản của khung năng lực trong quản trị doanh nghiệp

>> Doanh nghiệp nhỏ cần làm gì để thu hút nhân viên thế hệ gen Z

Cơ chế bên ngoài

Các cơ chế kiểm soát bên ngoài được kiểm soát bởi những cơ chế bên ngoài một tổ chức và phục vụ các mục tiêu của các thực thể như cơ quan quản lý, chính phủ, công đoàn và các tổ chức tài chính. Các mục tiêu này bao gồm quản lý nợ đầy đủ và tuân thủ pháp luật. Các cơ chế bên ngoài thường được các bên liên quan bên ngoài áp đặt lên các tổ chức dưới các hình thức hợp đồng công đoàn hoặc các hướng dẫn quy định. Các tổ chức bên ngoài, chẳng hạn như hiệp hội ngành, có thể đề xuất hướng dẫn về các phương pháp hay nhất và các doanh nghiệp có thể chọn tuân theo các hướng dẫn này hoặc bỏ qua chúng. Thông thường, các công ty báo cáo tình trạng và sự tuân thủ của các cơ chế quản trị công ty bên ngoài cho các bên liên quan bên ngoài.

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập từ bên ngoài đối với báo cáo tài chính của công ty là một phần của cơ cấu quản trị công ty tổng thể. Việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty phục vụ các bên liên quan bên trong và bên ngoài cùng một lúc. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán viên đi kèm giúp các nhà đầu tư, nhân viên, cổ đông và các cơ quan quản lý xác định hiệu quả hoạt động tài chính của công ty. Bài tập này cung cấp một cái nhìn rộng, nhưng hạn chế, về cơ chế hoạt động nội bộ của tổ chức và triển vọng trong tương lai.

Mức độ liên quan của doanh nghiệp nhỏ

Quản trị công ty cũng có liên quan trong thế giới doanh nghiệp nhỏ. Các cơ chế nội bộ của quản trị công ty có thể không được thực hiện trên quy mô đáng chú ý bởi một doanh nghiệp nhỏ, nhưng các chức năng này có thể được áp dụng cho nhiều doanh nghiệp nhỏ. Chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược về cách người lao động sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ, và họ giám sát việc thực hiện của họ; đây là cơ chế kiểm soát nội bộ - một phần của quản trị doanh nghiệp. Tương tự như vậy, nếu một doanh nghiệp yêu cầu một khoản vay từ ngân hàng, thì doanh nghiệp đó phải đáp ứng yêu cầu của ngân hàng đó để tuân thủ các điều khoản thỏa thuận và hợp đồng - một cơ chế kiểm soát bên ngoài. Nếu doanh nghiệp là một công ty hợp danh, một đối tác có thể yêu cầu kiểm toán để dựa vào các số liệu lợi nhuận được cung cấp - một hình thức kiểm soát bên ngoài khác.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz