Để lại thông tin để làm bài khảo sát miễn phí từ chúng tôi

DOANH NGHIỆP
NGƯỜI LIÊN HỆ
Có rồi
Chưa có
Dưới 50
51-300
300-500
>1000
Không biết cách xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
Nhân sự không hứng thú khi tham gia đào tạo
Thiếu ngân sách đào tạo
Không đánh giá được hiệu quả sau quá trình đào tạo
Đào tạo In - House
Đào tạo trực tuyến (Elearning)
Cả hai