Phát triển nhân sự


Phát triển nhân sự đề cập đến tất cả các chính sách, thực hành và thủ tục được sử dụng để phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực của nhân viên nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của cả cá nhân và tổ chức.