Đào tạo và phát triển nhân sự


Đào tạo và phát triển nhân sự là một chương trình giúp nhân viên học kiến ​​thức hoặc kỹ năng cụ thể để cải thiện hiệu suất trong vai trò hiện tại của họ. Sự phát triển của nhân viên mang tính mở rộng hơn và tập trung vào sự phát triển của nhân viên và hiệu suất trong tương lai, thay vì một vai trò công việc ngay lập tức.