ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ


Trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược đãi ngộ nhân sự của tổ chức không chỉ có thể được sử dụng để thu hút và giữ chân nhân tài cũng như thúc đẩy một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh mà còn phải được sử dụng để cuối cùng đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.