Bộ từ điển năng lực trong doanh nghiệp


Từ điển năng lực là tập hợp tất cả các năng lực được chuẩn hoá và được áp dụng cho các chức danh công việc trong tổ chức, được xây dựng phù hợp với văn hoá và giá trị cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp. Trong công ty cũng cần có khung năng lực để áp dụng cho các vị trí.