BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là những quy tắc và chuẩn mực không đi sâu chi tiết các tình huống cụ thể và được áp dụng với toàn bộ nhân viên ở bất kỳ vị trí nào, qua đó hướng dẫn cho các quyết định, quy trình và hệ thống của doanh nghiệp.

Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Doanh nghiệp muốn duy trì và quản trị tốt văn hóa doanh nghiệp thì việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Đây sẽ là giải pháp có hiệu lực cao và được tập thể chấp nhận một cách tự giác.

Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là toàn bộ các quy tắc, hành vi chuẩn mực mà tổ chức muốn khuyến khích tất cả nhân viên thực hiện, đồng thời cũng nêu ra các hành vi sai phạm, cần tránh.

Đây chính là nền tảng, là sứ mệnh về tinh thần, là giá trị cốt lõi và các chuẩn mực đạo đức của tổ chức. Bộ quy tắc không chỉ giúp quản lý nhân sự nhờ các giá trị văn hóa và đạo đức mà còn liên kết với các văn bản pháp lý có chế tài xử phạt. Nó là công cụ giúp định hướng lối sống, hành vi ứng xử có văn hóa của tổ chức và xã hội. Bên cạnh đó cũng giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro đáng tiếc về mặt tài chính như tham nhũng, phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý.

Những quy tắc trong bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp cũng giúp gắn kết các thành viên lại với nhau, giúp họ hiểu được vấn đề, đánh giá và định hướng hành động.

>> Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

>> 9 kỹ năng viết báo cáo cho dân văn phòng

Nội dung của bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

- Thông điệp cá nhân của lãnh đạo cao nhất về cam kết liêm chính của doanh nghiệp

- Lý do doanh nghiệp cần bộ quy tắc kinh doanh

- Các giá trị cốt lõi, tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu của doanh nghiệp

- Giá trị và nguyên tắc kinh doanh của doanh nghiệp

- Hành vi được chấp nhận và không được chấp nhận

- Các bước hành động trong hoàn cảnh gặp tình huống rủi ro tham nhũng

- Cách thức và quy trình tìm kiếm chỉ dẫn hoặc giải pháp cụ thể; địa chỉ khi cần tư vấn.

- Các hình thức khen thưởng khi tuân thủ tốt và hình phạt khi vi phạm

Làm thế nào để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần xây dựng một quy trình đào tạo tiêu chuẩn, tổ chức các khóa học định kỳ và yêu cầu nhân viên ký vào bộ quy tắc. Bộ quy tắc cũng phải được truyền đạt rõ ràng và đầy đủ đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên phổ biến bộ quy tắc đến với đối tác, khách hàng của mình để đảm bảo bất kỳ giao dịch nào cũng tuân thủ các nguyên tắc mà công ty đã đặt ra.

>> Top 6 kỹ năng lãnh đạo giúp bạn thăng tiến trong công việc

Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Nhà lãnh đạo cũng không thể cam kết được rằng tất cả nhân viên của mình sẽ chấp hành nghiêm chỉnh bộ quy tắc ứng xử, nhưng đây là cách để họ nhận thấy chính sách trọng tâm của doanh nghiệp, mức độ cam kết mạnh mẽ, nghiêm túc của bộ máy lãnh đạo.

Yếu tố để đảm bảo tính hiệu quả của bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp:

- Trình bày ngắn gọn, xúc tích nhưng phải đầy đủ, chi tiết, khoa học

- Ngôn ngữ tích cực, có tính bao hàm

- Không nên tạo ra bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp với một danh sách liệt kê những hành vi cấm đoán

- Cung cấp các tài liệu tham khảo giải thích chi tiết yêu cầu hoặc những chính sách cụ thể.

Các doanh nghiệp nên xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập. Bởi doanh nghiệp sẽ hoạt động hiệu quả, lâu dài khi có bộ quy tắc ứng xử khoa học, hợp lý. 

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)